Luật cư trú 2020 có điểm gì mới?

14/01/2021 19:09

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Luật cư trú 2020 chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2021. Luật đã bỏ điều kiện đăng ký thường trú tại TP trực thuộc trung ương; quy định cụ thể các địa điểm bị cấm đăng ký thường trú, tạm trú; thêm các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú. Nguồn: Vnews

Advertisement