Tăng cường đổi mới công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân

29/01/2023 12:08
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn nhấn mạnh: Công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”. Thời gian qua, ngành Kiểm sát xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, nhất là việc lựa chọn đúng và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp kiểm sát sẽ quyết định chất lượng công tác của toàn Ngành...