Phòng chống mua bán người- Vai trò Viện kiểm sát

29/09/2023 19:14
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Để góp phần phòng chống loại tội phạm mua bán người, ngành Kiểm sát nhân dân đã đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; hợp tác với các Chính phủ nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong hoạt động đấu tranh phòng, chống mua bán người.