Ngành Kiểm sát nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

26/01/2024 08:16
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Tương trợ tư pháp trong đấu tranh tội phạm ma túy ở Điện Biên

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đã triển khai bài bản, thực chất, hiệu quả công tác tuyên truyền; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền tại các đơn vị trong Ngành; Viện kiểm sát nhiều địa phương đã xác định nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.