Ngành Kiểm sát không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự

31/03/2023 08:15
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Dấu ấn ngành Kiểm sát trong các vụ án buôn ma tuý xuyên quốc gia

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhiều quan hệ giao dịch, tranh chấp dân sự có xu hướng gia tăng. Ngành Kiểm sát xác định công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện kiểm sát đã phát hiện không ít vi phạm trong các bản án, quyết định của Toà án, kịp thời thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị bảo đảm cho hoạt động xét xử của Tòa án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật và bảo đảm sự công bằng cho các chủ thể có liên