Nâng cao hiệu quả công tác Kiểm sát từ việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin

03/12/2023 11:42
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Viện kiểm sát nhân dân tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm

Ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số được xác định vừa là nhu cầu thiết yếu, vừa là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo ra một phương thức làm việc mới, dựa trên các nền tảng công nghệ số, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.