Hai màu áo chung một chiến hào chống tội phạm

14/08/2022 15:29
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

(BVPL) - Mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, như: Bộ Luật tố tụng hình sự (BLTTHS), Luật Tổ chức VKSND, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự,… Đặc biệt, sau khi BLTTHS năm 2015 có hiệu lực, hàng loạt các văn bản hướng dẫn thực hiện đã được liên ngành các cơ quan tư pháp Trung ương ban hành, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa VKSND với Cơ quan điều tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của