Cán bộ Kiểm sát nỗ lực tuyên truyền pháp luật, góp phần xóa bỏ hủ tục

17/03/2024 11:18
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Tương trợ tư pháp trong đấu tranh tội phạm ma túy ở Điện Biên

ừ những hoạt động thực tiễn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, cán bộ và kiểm sát viên VKSND tỉnh Lai Châu nhận định, nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra do thiếu hiểu biết về pháp luật và do vẫn còn sự tồn tại mê tín, dị đoan và hủ tục lạc hậu của người dân. VKSND tỉnh Lai Châu đã chú trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.