Trung Quốc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Trung Quốc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự28/12/2020 10:35
Độ tuổi chịu Trách nhiệm hình sự  Xử lý đối với người chưa thành niên không nên bằng thái độ quá nóng
Độ tuổi chịu Trách nhiệm hình sự: "Xử lý đối với người chưa thành niên không nên bằng thái độ quá nóng"01/06/2017 15:35

Trung Quốc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự giảm từ 14 xuống 12 tuổi để đối phó tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội nghiêm trọng ngày càng tăng.