Mỹ lo ngại ngư lôi tự hành Poseidon của Nga có thể gây ra sóng thần
Mỹ lo ngại ngư lôi tự hành Poseidon của Nga có thể gây ra sóng thần
15/11/2020 18:54