TP Đà Nẵng vinh danh 20 “chiến sĩ blouse trắng”
TP Đà Nẵng vinh danh 20 “chiến blouse trắng”26/02/2021 22:00

TP Đà Nẵng vinh danh 20 “chiến sĩ blouse trắng”

(BVPL) – Đà Nẵng vinh danh 20 y, bác sĩ của thành phố có đóng góp tích cực cho ngành Y trong năm 2020.