Hiện, Việt Nam có 4 đơn vị tham gia nghiên cứu sản xuất vắcxin, theo đánh giá của giới chuyên môn, vắcxin COVID-19 của nhà sản xuất IVAC đang đảm bảo về mặt thời gian và tính khả thi nhất.