Trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quy định tại Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội với các quy trình cụ thể.