(BVPL) - UBND thành phố vừa có Văn bản số 6992/UBND-STTTT ngày 15-10 gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp về phương án triển khai ứng dụng PC-COVID quốc gia trên địa bàn thành phố.