Sau 3 năm triển khai (2020 - 2023), việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em 2020 - 2025 đã đạt được các mục tiêu quan trọng. Trong đó, trên 50% trẻ em/học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.