(BVPL) - Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn chi tiết thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Theo đó, các mốc thời gian cần lưu ý thực hiện như sau.