Từ 1/4/2024, Điều 248 Luật Đất đai 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15 chính thức có hiệu lực.