(BVPL) - Ngày 23/11, chính quyền của ông Donald Trump, trực tiếp là GSA, đã thông báo cho ông Joe Biden về việc sẵn sàng bắt đầu chính thức chuyển giao quyền lực.