Trong những năm qua, Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó, thủy chung. Các lĩnh vực hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất. Quan hệ chính trị tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được duy trì tốt...