Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 5 - 9/1/2023 tại Hà Nội. Việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống.