Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mới ban hành tại Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024. Theo đó, điều kiện xét tốt nghiệp trung học cơ sở có nhiều điểm mới như: Học sinh trung học cơ sở nghỉ quá 45 buổi vẫn được tốt nghiệp, Bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở, tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở 2 lần/năm…