̣(BVPL)-Người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bầu cử sẽ bị xử lý tùy thuộc vào loại hành vi, mức độ vi phạm của hành vi. Các mức hình phạt áp dụng có thể từ kỷ luật, phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 3 năm.