(BVPL) - Người dân cần hiểu về ngày bầu cử để thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình, để Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 quyết định rõ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.