Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. So với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007, 2012 thì Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có một số điểm mới nổi bật quan trọng.