Với những giá trị lịch sử văn hóa, Dinh Độc Lập - nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.