(BVPL) - Đà Nẵng hiện đã thiết lập từng địa bàn là vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng. Theo đó, vùng đỏ không được phép ra, vào, trường hợp phải vào vùng đỏ để lưu trú vì lý do đặc biệt phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và không được rời khỏi vùng đỏ cho đến khi kết thúc vùng cách ly y tế.