Toàn thành phố có 3.004 học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 với chương trình thí điểm đào tạo song bằng - Trung học cơ sở quốc gia Việt Nam và trung học quốc tế IGCSE - năm học 2020-2021.