(BVPL) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” từ 8h ngày 23/8 đến 8h ngày 26/8. Theo đó, cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (shipper) được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu.