Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong tháng 4/2024, dự kiến trên địa bàn sẽ có gần 77.400 xe đến kiểm định, các trung tâm chỉ đáp ứng khoảng 87%; tháng 5/2024 có hơn 90.700 xe, các trung tâm đáp ứng được khoảng 74% nhu cầu và trong tháng 6/2024 có gần 87.000 xe, các trung tâm chỉ đáp ứng được khoảng 77%.