Ngày 8/4/2024, HĐND TP Hà Nội đã chính thức ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND TP tại Kỳ họp thứ 15 khóa XVI về việc Điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024.