Hai bên đang trao đổi, thúc đẩy khả năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông…