(BVPL) - Giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để có thể đáp ứng nhu cầu được đi du lịch nhưng vẫn giữ tiêu chí an toàn của nhiều người, “du lịch không tiếp xúc” hay “du lịch không chạm” được coi là giải pháp, cũng là hướng đi phù hợp giúp ngành phát triển linh hoạt, thích ứng với đại dịch.