(BVPL) - Đà Nẵng lên kế hoạch khôi phục hoạt động theo phương châm “Chủ động - thích ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch cộng đồng”.