(BVPL) - Đà Nẵng áp dụng các biện pháp chống dịch theo từng cấp độ nguy cơ, gồm những địa bàn có mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ), địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao (vùng vàng) và địa bàn có mức độ nguy cơ thấp (vùng xanh) sau 8h ngày 5/9.