Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.