Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định những trường hợp thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2023.