̣(BVPL) - Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vừa được ban hành, có 6 nhóm đối tượng sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo các mức 1,8 -3,3 triệu đồng/người.