Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 5 chuỗi lây nhiễm COVID-19.