VKSND tỉnh Phú Thọ tích cực kiến nghị chống thất thu thuế

05/12/2021 10:59
(BVPL) - Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, có ý nghĩa và vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia. Nguồn ngân sách này được chi cho các vấn đề an sinh xã hội, đầu tư phát triển kinh tế… nhằm bảo đảm đời sống dân sinh và sự phát triển bền vững của đất nước. Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, có những tổ chức, cá nhân luôn tìm mọi thủ đoạn nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.