Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban nhân sự

20/03/2020 05:00

Toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (19/3), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì họp Tiểu ban nhân sự.

Advertisement