VKSND tỉnh Hà Nam ký kết 3 Quy chế phối hợp liên ngành

21/09/2023 13:48
Tin truyền hình

Chiều ngày 20/9/2023, VKSND tỉnh Hà Nam chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết 3 Quy chế phối hợp liên ngành (sửa đổi, bổ sung) nhằm hoàn thiện thể chế phù hợp với các quy định mới của pháp luật, quan điểm chỉ đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.