Khảo sát, lấy ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

20/09/2022 17:04
Tin truyền hình

Tại TP Cần Thơ, VKSND tối cao vừa phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức buổi khảo sát, lấy ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.