Theo dấu chân Bác tại Nga

19/05/2020 08:48

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trong sự nghiệp tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến Nga để tìm hiểu ánh sáng của XHCN, từ những thực tiễn cách mạng Lenin để vận dụng cho sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. (Nguồn: VNews)