Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

03/09/2020 18:07

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy TP.HCM

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng đã có bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Nguồn: Vnews

Advertisement