Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng tám thành công

19/08/2019 22:44

Hồ Chí Minh - Sức lan tỏa của một nhân cách

74 năm về trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên khởi nghĩa làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng 8. Lần đầu tiên chính quyền cả nước thật sự về tay nhân dân. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập làm chủ vận mệnh của mình. (Nguồn: VTV1)