Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

27/10/2023 13:45
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Ngành Kiểm sát luôn xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngành Kiểm sát luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.