Viện kiểm sát nhân dân trong nhà nước pháp quyền

24/07/2022 12:00
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc định hướng, phát triển đất nước trong tương lai, đảm bảo cho đất nước phát triển trường tồn. Một trong những nội dung quan trọng của Đề án là xây dựng và hoàn thiện nền tư pháp Việt Nam. Viện kiểm sát là cơ quan đặc thù, là một thiết chế rất đặc biệt trong bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.