Viện kiểm sát kháng nghị vì Toà án xác định sai nguồn nguy hiểm cao độ

24/09/2023 18:21
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Bồi thường thiệt hại là trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tinh thần cho bên bị thiệt hại. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã tạo hành lang pháp lý về công tác giải quyết bồi thường thiệt hại cả trong trường hợp có quy định giữa các bên tại hợp đồng và cả trường hợp phát sinh ngoài hợp đồng, tuy nhiên trên thực tế vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau trong việc áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tiến hành tố tụng