Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát

30/12/2022 10:36
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

VKSND tối cao đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy hoạch để phát triển ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với định hướng của Chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Trọng tâm xây dựng được kho cơ sở dữ liệu đồng bộ, khoa học, số hóa, hệ thống hóa, quản lý tập trung thống nhất, có thể chia sẻ theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin...