Đại hội XIII của Đảng: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

26/01/2021 13:52

Đại hội Đảng XIII mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng, thực sự kết tinh được trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong chủ đề đại hội XIII tại Dự thảo Chính trị, một trong những thành tố điểm nhấn được người dân rất tâm đắc, đó là: khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Nguồn: Vnews

Advertisement